Oferta

TOWARY

W stałej ofercie hurtowni znajdują się między innymi:

– blachy gorącowalcowane

– blachy zimnowalcowane

– blachy ocynkowane

– blachy ryflowane

– blachy kawałkowe

– pręty ciągnione

– inne wyroby hutnicze na zamówienie

 

USŁUGI

– cięcie blach 

– transport (do 24 T)

– magazynowanie

 

Szczegółowych informacji udziela DZIAŁ HANDLOWY

tel. 012 448-37-60   stal@ziko.com.pl

 

Ogólne Warunki Sprzedaży wyrobów hutniczych w ZiKO Sp. z o.o.
1. Realizacja zamówienia następuje po otrzymaniu pisemnego lub telefonicznego zamówienia, które jest jednoznaczne z akceptacją Ogólnych Warunków Sprzedaży. W przypadku braku akceptacji OWS należy poinformować o tym fakcie ZiKO Sp. z o.o. w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia. W przypadku braku zgłoszenia przyjmujemy realizację zamówienia bez zastrzeżeń. Standardowo w systemie zamówienie powoduje rezerwacje towaru na 14 dni od daty złożenia. Po tym terminie rezerwacja towaru zostaje automatycznie anulowana. Istnieje możliwość przedłużenia ważności rezerwacji na podstawie indywidualnych ustaleń.  

2. Odbiór własny materiałów z zamówienia następuje po wcześniejszym uzgodnieniu i po przesłaniu pisemnego upoważnienia od Kupującego. Na upoważnieniu powinny być zamieszczone informacje takie jak dane kierowcy: imię i nazwisko, numer dowodu osobistego, oraz numer rejestracyjny ciągnika i naczepy.

3. Data wystawienia faktury jest datą sprzedaży i datą postawienia towaru do dyspozycji Kupującego (Strony dopuszczają przesłanie informacji e-mailem).
W przypadku postawienia towaru do dyspozycji Klienta i wystawienia faktury, a braku odbioru w ciągu 14 dni, firma ZiKO ma prawo naliczać koszty składowania (wg cennika).

4. Sprzedający może odstąpić od realizacji zamówienia, gdy odbiorca utraci ubezpieczenie należności lub przekroczy przyznany limit kredytowy.

5. Gdy Sprzedawca nie będzie mógł wykonać umowy w całości lub jej części z przyczyn niezależnych od Sprzedającego a zależnych od producenta towaru, przysługiwać mu będzie prawo do odstąpienia od umowy w całości lub jej części. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną powstałą szkodę.

6. W przypadku wystąpienia opóźnień w płatnościach, Sprzedającemu przysługuje prawo do naliczenia ustawowych odsetek.

7. Rozliczenie dostawy prowadzone jest wg wagi rzeczywistej lub wg wagi teoretycznej, o ile strony nie ustalą inaczej. Jest dopuszczalna tolerancja ilościowa +/- 10% dla każdej pozycji i całości zamówienia. Sprzedawca zastrzega, że przy sprzedaży wyrobów hutniczych wg wagi teoretycznej ich waga ustalana jest na podstawie objętości wyrobu i przyjmuje się następujący ciężar teoretyczny: – 8,0 kg/dm3 dla wszystkich blach. Dla wyrobów hutniczych, których ciężar jest ustalany wg długości przyjmuje się wagi wskazane w przelicznikach tj. masa 1mb [kg/m].

8. Wyroby mogą być pokryte nalotem korozji, która nie wpływa na jakość i właściwości wyrobu.

9. Reklamację Kupujący winien zgłosić pisemnie na formularzu ZiKO (Zgłoszenie reklamacji od klienta) w terminie do 14 dni po zrealizowaniu dostawy, dotyczącej:
– braku ilości (załączając legalizację wagi na której stwierdzono brak)
– niezgodności gatunku i wymiarów
– wad widocznych na powierzchni (na wady wewnętrzne do 3 miesięcy od daty dostawy)
Do druku: Zgłoszenie reklamacji należy załączyć niezbędną dokumentacje oraz zdjęcia na których jest widoczny powód reklamacji.
Materiał bez atestu – materiał bez określonego składu chemicznego, właściwości mechanicznych oraz tolerancji wymiarowej, sprzedawany jest bez prawa do reklamacji. Cena uwzględnia wszelkie widoczne i ukryte wady materiału.
Powyższe dotyczy również blach sklasyfikowanych jako II i II klasa, oraz blach kawałkowych.

10. Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi ze Sprzedającego na Kupującego z chwilą wydania towaru Kupującemu.

11. Dokumenty takie jak świadectwa jakości, certyfikaty, atesty, wydawane są na prośbę Kupującego i dostarczane są jako kopie oryginałów drogą e-mail.

12. Niniejsze Warunki sprzedaży wyrobów stanowią integralną część przyjęcia i realizowania zamówienia i dostępne są na stronie internetowej www.ziko-stal.pl

13. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest rzeczowo właściwy Sąd siedziby ZiKO, a prawem prawo Rzeczpospolitej Polskiej.

UWAGA- ZiKO sp. z o.o zastrzega możliwość zmiany terminu realizacji i/lub odwołania dostawy towaru w całości lub części w przypadku zaistnienia zdarzeń z zakresu siły wyższej, mających wpływ na realizację zamówienia, przez co rozumie się w szczególności stan epidemii lub konflikt zbrojny. ZiKO poinformuje Kupującego o odwołaniu zamówienia lub zmianie sposobu jego realizacji niezwłocznie po zaistnieniu zdarzeń z zakresu siły wyższej. Wyłącza się odpowiedzialność ZiKO sp. z o.o. z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania z powodu zdarzeń z zakresu siły wyższej